Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/163/2019 z 12 listopada 2019 r.
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
2020-2032
13.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/162/2019 z 12 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła
na 2020 rok
13.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/161/2019 z 8 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
13.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/160/2019 z 6 listopada 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego "Kartka Świąteczna
Miasta Jasła"
06.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/159/2019 z 30 października 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia „dobry start”, a także do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa
w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” dla Pani Anety Cysarz – Ulaszek –
pracownika MOPS.
30.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/158/2019 z 30 października 2019 r.
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania w tych
sprawach decyzji, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej dla Pani Anety Cysarz – Ulaszek –
pracownika MOPS.
30.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/157/2019 z 30 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
dla Pani Anety Cysarz – Ulaszek – pracownika MOPS.
30.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/156/2019 z 28 października 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
30.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/155/2019 z 23 października 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Miejskiej Jasła dotyczącego uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
23.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/154/2019 z 22 października 2019 r.
w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie
Miasta Jasła
23.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się